Algemene voorwaarden

Deze pagina geeft je (samen met de documenten die hierin vermeld worden) informatie over de voorwaarden betreffende het gebruik van de websites of de daarmee verbonden websites

www.dermalogica.nl
www.dermalogica.be
www.dermalogica.fr

(de "Sites") hetzij als gast of als geregistreerde gebruiker. Gelieve deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door te nemen voordat je een van de sites begint te gebruiken.

Door een van de sites te gebruiken, geef je te kennen dat je deze voorwaarden aanvaardt en dat je akkoord bent om aan deze voorwaarden te voldoen. Als je niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, gelieve de sites dan niet te gebruiken.

1. INFORMATIE OVER ONS
www.dermalogica.nl, is een site van Dermatuer BV, met als hoofdzetel: Burgemeester Guljelaan 10-16, 4837 CZ Breda NEDERLAND, ingeschreven in Nederland onder nummer 16 090 328 ("Dermalogica")

www.dermalogica.be, is een site van Dermatuer BVBA., met hoofdzetel: Floraliënlaan 2-4, 2600 Berchem (Antwerpen) BELGIË, is in België geregistreerd onder nummer 0865 691 841. ("Dermalogica")

www.dermalogica.fr, is een site van Dermatuer France SARL, met als hoofdzetel: 63 avenue de Versailles, 75016 Paris FRANKRIJK, geregistreerd in Frankrijk onder nummer 481 855 201 ("Dermalogica")

2. TOEGANG TOT DE SITES
De toegang tot de sites is toegestaan op een tijdelijke basis en Dermalogica behoudt zich het recht voor om de sites zonder kennisgeving in te trekken of aan te vullen (zie verder). Dermalogica zal niet aansprakelijk zijn als de sites om een of andere reden een tijdlang of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar zijn.
Van tijd tot tijd kan Dermalogica de toegang tot de volledige sites of tot gedeelten daarvan beperken tot gebruikers die bij ons geregistreerd zijn.
Als je een gebruikersidentificatie kiest of krijgt, een wachtwoord, of enige andere informatie ontvangt als onderdeel van de veiligheidsprocedures van Dermalogica, moet je dergelijke informatie vertrouwelijk behandelen en mag je deze niet aan enige derde partij onthullen.
Dermalogica heeft het recht om een dergelijke gebruikersidentificatiecode of wachtwoord, door jou gekozen of door ons toegewezen, uit te schakelen als je naar mening van Dermalogica nagelaten hebt om een van de bepalingen in de voorwaarden voor het gebruik na te leven. 
 Je bent verantwoordelijk voor alle nodige regelingen voor de toegang tot de sites. Je bent er ook verantwoordelijk voor om ervoor te zorgen dat alle personen die toegang tot de sites hebben via jouw internetverbinding deze voorwaarden kennen en deze naleven.

3. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Dermalogica is de eigenaar of de vergunninghouder van alle intellectuele eigendomsrechten van de sites en van de informatie die erop gepubliceerd wordt. Deze werken zijn beschermd door het copyright en andere wetten en verdragen ter wereld. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden. 
Je mag een kopie afdrukken, je mag extracten downloaden van de pagina('s) van de sites voor uw persoonlijk gebruik en je mag de aandacht van anderen binnen jouw organisatie vestigen op de informatie die op de sites gepubliceerd is. 
Je mag het papier of de digitale kopies van materiaal dat je afgedrukt hebt, of gedownload hebt niet wijzigen en je mag geen afbeeldingen, foto's, video of audiosequenties, of enige grafieken los van de begeleidende tekst gebruiken.
De status van Dermalogica (en die van geïdentificeerde medewerkers) als auteur(s) van de informatie op de site moet steeds vermeld worden. 
Je mag geen enkel deel van de informatie op de sites gebruiken voor commerciële doeleinden zonder een vergunning van ons of van de licentiehouders ontvangen te hebben. Als je delen van de site afdrukt, kopieert of gedownload hebt en daarbij deze gebruiksvoorwaarden schendt, zal jouw recht om de sites te gebruiken onmiddellijk vervallen en moet je, naar keuze van Dermalogica, alle kopies van de informatie die je eventueel in jouw bezit hebt teruggeven of vernietigen.

4. VERTROUWEN IN DE GEPUBLICEERDE INFORMATIE
Commentaren en andere materialen die op de sites gepubliceerd zijn, zijn niet bedoeld als advies waarop je jezelf kan verlaten. Dermalogica wijst dan ook alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die kan voortvloeien uit het vertrouwen dat in dergelijke informatie gesteld werd door enige bezoeker van de sites, of door gelijk welke persoon die informatie inwint aan de hand van de inhoud van de sites.

5. DE SITES VERANDEREN REGELMATIG
Dermalogica heeft de bedoeling de sites regelmatig te actualiseren en kan de inhoud op welk moment dan ook wijzigen. Sommige informatie op de sites kan op een bepaald moment verouderd zijn en Dermalogica is niet verplicht om dergelijke informatie te actualiseren.

6. ONZE AANSPRAKELIJKHEID
De informatie die op de sites gepubliceerd wordt, wordt verstrekt zonder enige garanties, voorwaarden of waarborgen met betrekking tot de nauwkeurigheid. In de mate dat dit toegestaan is door de wet, sluiten Dermalogica, andere leden van de bedrijvengroep van Dermalogica en derde partijen verbonden met Dermalogica hierbij uitdrukkelijk uit:

o 6.1 : alle voorwaarden, waarborgen en andere bepalingen die anders opgelegd worden door de statuten, het gemeenrecht of de wet op de billijkheid en

o 6.2 : alle aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte verliezen, schade of gevolgschade die een gebruiker geleden heeft in verband met de sites of in verband met het gebruik, de onmogelijkheid van gebruik, of de resultaten van het gebruik van de sites, enige website die daaraan gekoppeld is en informatie die erop gepubliceerd werd, inclusief, zonder daartoe beperkt te zijn, enige aansprakelijkheid voor andere verliezen of schade van gelijk welke aard, ongeacht of deze nu ontstaan is of veroorzaakt werd door schuld (inclusief nalatigheid), schending van het contract of andere, zelfs indien dit voorspelbaar is. Dit heeft geen invloed op de aansprakelijkheid van Dermalogica voor de dood sterfgeval of voor persoonlijke verwondingen voortvloeiend uit haar nalatigheid, noch op haar aansprakelijkheid voor een frauduleuze verkeerde voorstelling of verkeerde voorstelling van een fundamentele zaak, noch op een andere aansprakelijkheid die niet uitgesloten of beperkt kan worden onder de geldende wet.

7. INFORMATIE OVER U EN UW BEZOEKEN AAN DE SITES
Dermalogica verwerkt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met haar beleid. Door gebruik te maken van de sites geef je toelating voor een dergelijke verwerking en waarborg je dat alle door jouw verstrekte gegevens juist zijn.

8. KOPPELING NAAR DE SITES
 Je mag een koppeling maken naar de homepage van Dermalogica, vooropgesteld dat je dit doet op een eerlijke en legale manier en dat dit de reputatie van Dermalogica niet schaadt en zonder dat je er voordeel uit haalt, maar je mag geen koppeling maken op een dusdanige manier dat je suggereert deel uit te maken van een associatie, of waarbij je een goedkeuring of erkenning van Dermalogica suggereert, waar er geen is. Je mag geen koppeling maken naar enige website die niet jouw eigendom is. De sites mogen niet opgenomen worden op andere sites en je mag ook geen koppeling creëren naar enig deel van de sites, met uitzondering van de homepage. Dermalogica behoudt zich het recht voor om de toelating voor een koppeling zonder kennisgeving in te trekken. Als je enig ander gebruik wilt laten maken van de informatie op sites dan hierboven vermeld, richt jouw verzoek dan tot customerservice@dermalogica.nl, customerservice@dermalogica.be, of customerservice@dermalogica.fr,

9. KOPPELINGEN VAN DE SITES
Waar de sites koppelingen bevatten naar andere sites en resources verstrekt door derde partijen, worden deze koppelingen alleen ter informatie verstrekt. Dermalogica heeft geen controle over de inhoud van deze sites of resources en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze sites of voor enig verlies of schade voortvloeiend uit hun gebruik.

10. JURISDICTIE EN TOEPASSELIJKE RECHT
De Nederlandse, Belgische en Franse rechtbanken zullen de niet-exclusieve jurisdictie hebben over enige claims voortvloeiend uit, of verband houdend met een bezoek aan de sites en Dermalogica behoudt zich het recht voor om een procedure tegen jou in te spannen in het land van jouw woonplaats of enig ander relevant land. Deze gebruiksvoorwaarden worden geregeld door de Europese wet.

11. WIJZIGINGEN
Dermalogica kan deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina aan te passen. Je wordt verondersteld deze pagina af en toe na te kijken om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die Dermalogica aangebracht heeft, aangezien deze voorwaarden voor jou bindend zijn. Sommige bepalingen opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook teniet gedaan worden door bepalingen of kennisgevingen die elders op de sites gepubliceerd worden.